html site templates

16. Uluslararası Türk Sanatları Kongresi

Katılımcılar

 1. Açıkgözoğlu Ahmet Sacit - İstanbul, Marmara University
  THE EDIRNE SELİMİYE FOUNDATION DOCUMENT IN TERMS OF BOOK ARTS / Kitap Sanatları Açısından Edirne Selimiye Vakfiyesi̇
 2.  Akar Tuba - Mersin, Mersin University 
  FIRE, WATER, STEAM AND SMOKE: TECHNICAL PROBLEMS/QUESTIONS OF THE HAMAM / Ateş, Su, Buhar ve Duman: Hamamın Teknik Soru(N)Ları 
 3. Akçıl Harmankaya N. Çiçek - Istanbul, İstanbul University 
  AN EXAMPLE TO THE BRIDGE PAVILIONS: THE INSCRIPTION PAVILION OF EDİRNE MERİÇ-MECİDİYE BRIDGE AND ITS DECORATION / Köprü Köşklerine Bir Örnek: Edirne Meriç-Mecidiye Köprüsü Kitabe Köşkü ve Süsleme Özellikleri 
 4. Akder Feyza - Ankara, VEKAM, Koç University
  TRAVELERS, SCIENTIST, AND PAINTERS OF LANDSCAPES OF BURSA AND ERZURUM IN 18TH, 19TH, AND 20TH CENTURIES / Seyyahlar, Bilimadamları ve Ressamlar 18, 19 ve 20. Yüzyıllarda Erzurum ve Bursa Manzaraları 
 5. Akın Pınar - Eskişehir, Regional Council for the Conservation of the Cultural Property 
  WALL PAINTINGS OF THE ARAP DEDE MESCİT MOSQUE IN AFYONKARAHİSAR / Afyonkarahisar Arap Dede Mescit Camii Kalem İşi Süslemeleri 
 6. Akyel Sevil
  Sucu Merih
  Yapalak Özlem
  Ankara, General Directorate of Land Registry and Cadastre
  THE SEAL COLLECTION OF THE KUYUD-I KADIME ARCHIVE / Kuyud-ı Kadime Arşivi Mühür Koleksiyonu 
 7. Aldemir Kilercik Ayşe - Istanbul, Sabancı University, Sakıp Sabancı Museum 
  AN UNUSUAL FORM OF ART INSTALLATION: THREE-DIMENSIONAL SUFI PANELS / Sıra Dışı Bir Yerleştirme Sanatı: Üç̧ Boyutlu Tekke Levhaları 
 8. Algaç Şeyda - Afyon, Kocatepe University
  THOUGHTS ON A GROUP OF DEPICTED VILLAGE MOSQUES WITH DERVISH LODGE SYMBOLS IN THE AEGEAN REGION DURING THE WESTERNIZATION PERIOD / Batılılaşma Döneminde Ege Bölgesinde Tekke Sembollerine Sahip Bir Grup Tasvirli Köy Camisinin Düşündürdükleri 
 9. Alp Selda - Eskişehir, Anadolu University
  THE WALL PAINTINGS OF BADEMLI VILLAGE MOSQUE IN AFYON / Afyon Bademli Köy Cami Duvar Resimleri 
 10. Alp Suat - Ankara, Hacettepe University
  TURKISH AND ISLAMIC MATERIAL CULTURAL HERITAGE IN KÓRNIK MUSEUM: DZIALYŃSKI AND ZAMOYSKI COLLECTIONS / Kórnik Müzesi Koleksiyonlarındaki Türk-İslam Maddi Kültür Mirası: Dzialyński ve Zamoyski Koleksiyonları 
 11. Alpagut Leyla - Bolu, Abant İzzet Baysal University
  A MODERN CAMPUS FOR AGRICULTURAL EDUCATION IN THE CAPITAL: THE HIGHER AGRICULTURAL INSTITUTE (1928-1933) / Başkent’te Ziraat Eğitimi İçin Modern Bir Yerleşke: Yüksek Ziraat Enstitüsü (1928-1933) 
 12. Altınkılıç Ecem - Istanbul, İstanbul University 
  OTTOMAN GLASS ART AND ITS INTERACTIVE RELATION WITH GLASS ART IN VENICE IN THE 18TH- 19TH CENTURIES / 18.-19. Yüzyıllarda Osmanlı Cam Sanatı’nın Venedik Cam Sanatı ile Olan İlişkisi 
 13. Andersen Angela - Victoria BC, University of Victoria
  THE EXECUTION OF AL-HALLAJ IN THE TARJUMA-İ THAWĀQİB-İ MANĀQİB (A TRANSLATION OF STARS OF THE LEGEND) /Tercüme-i Sevâkıb-ı Menâkıb’da El-Hallac’ın İdamı 
 14. Aoki Girardelli Miyuki - Istanbul, Boğaziçi University 
  “TURKISH” STYLE AND JAPONISME: NEW FINDINGS ON THE WORKS OF LÉON PARVILLÉE / Türk Üslubu ve Japonizm: Léon Parvillée’nin Yapıtları ile İlgili Yeni Bulgular 
 15. Arça Sibel
  Özbıyık Kadriye
  Istanbul, Topkapı Palace Museum
  THE ORDER OF THE GARTER AWARDED TO SULTAN ABDULAZİZ: AN EXAMPLE OF THE CHANGING BALANCE OF POWER IN THE 19TH CENTURY / 19. Yüzyılda Değişen Güç̧ Dengelerinin bir Örneği: Sultan Abdülaziz’e Verilen Diz Bağı Nişanı 
 16. Arslaner Huma - Istanbul, Sabancı University, Sakıp Sabancı Museum
  A HYBRID MODE OF EUROPEAN PRODUCTION IN OTTOMAN DECORATIVE ARTS: ILLUSTRATED PORCELAIN PANELS / Osmanlı Dekoratif Sanatlarında Avrupa Melezi bir Üretim: Porselen Resim Levhaları 
 17. Atbaş Zeynep - Istanbul, Topkapı Palace Museum
  AN IMPORTANT COLLECTION FROM THE TOPKAPI PALACE MANUSCRIPT TREASURY: THE ENDERUN LIBRARY OF SULTAN AHMED III / Topkapı Sarayı Kitap Hazinesinden Büyük Bir Koleksiyon: Sultan III. Ahmed / Enderûn Kütüphanesi 
 18. Ateş Aysu - Istanbul, Mimar Sinan Fine Arts University
  YANYA, AN OTTOMAN CITY AND ITS ARCHITECTURE THROUGH THE EYES OF WESTERN VOYAGERS IN THE 19TH CENTURY / 19. Yüzyılda Batılı Seyyahların Gözüyle Balkanlarda Bir Osmanlı Şehri; Yanya ve Mimarı̇ Eserleri̇ 
 19. Ayhan Gökben - Muğla, Sıtkı Koçman University
  GLAZED TOBACCO PIPES / Sırlı Tütün Lüleleri̇ 
 20. Ayhan Serpil - Ankara, Hacettepe University
  THE MURAQQA H.2158 IN TOPKAPI PALACE MUSEUM AS A MEDIUM THAT BRINGS TOGETHER OTTOMAN AND SAFAVID ARTISTIC TASTES / Safevi ve Osmanlı Sanat Beğenilerinin Buluşturan bir Ortam Olarak Topkapı Sarayı Müzesi H.2158 Numaralı Murakka 
 21. Aykaç Razan - Izmir, Katip Çelebi University 
  THE IMPORTANCE OF AK KALE IN SİLİFKE IN CILICIA / Kilikya Bölgesindeki Kaleler İçerisinde Silifke Ak Kale’nin Yeri ve Önemi 
 22. Badat Bilal - Tübingen, The University of Tübingen 
  THE ART OF COMPLETING UNFINISHED MANUSCRIPTS IN OTTOMAN CALLIGRAPHY / Osmanlı Hat Geleneğinde Tamamlanmamış̧ El-Yazmaları 
 23. Bağcı Yasemin - Amsterdam, Independent scholar 
  CERAMICS AND CULTURAL INTERACTION IN 14TH CENTURY ANATOLIA / 14. Yüzyıl Anadolu’sunda Seramik ve Kültürel Etkileşim 
 24. Baydar Nil - Istanbul, Manuscript Institution of Turkey
  MANUSCRIPTS DEDICATED TO SULTAN MEHMED II IN THE TURHAN VALIDE SULTAN COLLECTION: A CODICOLOGICAL ANALYSIS / Turhan Valide Sultan Koleksiyonunda Sultan II. Mehmed’e İthaf Edilen Yazma Kitaplar: Kodı̇kolojı̇k Bir İnceleme 
 25. Baysal Ali Fuat - Konya, Necmettin Erbakan University
  NEWLY UNCOVERED LANDSCAPE IMAGES WITHIN THE DECORATION OF KUBBE-I HADRA (GREEN DOME) / Kubbe-i Hadrâ Kalemişı̇ Tezyinatında Yeni Bulunan Manzara Resimleri 
 26. Bei Giulia - Istanbul, Istanbul University
  A STORY OF ADVERTISING: THE REPRESENTATION OF THE EAST IN LIEBIG COMPANY TRADE CARDS / 19. Yüzyılın Bir Reklamcılık Hikayesi: Liebig Reklam Kartlarında Doğu’nun Anlatımı 
 27. Benson Jake - Leiden, Leiden University
  SCIENCE OF ABRİ̄: PERSIAN AND TURKISH TECHNICAL SOURCES ON PAPER MARBLING / Ebrî Bilimi: Ebrû Kâğıdı Hakkında Farsça ve Osmanlıca Teknik Kaynaklar   
 28. Berksoy Funda - Istanbul, Mimar Sinan Fine Arts University
  ART EXHIBITIONS IN MUNICH AND ISTANBUL (1909-18) AS PART OF GERMAN IMPERIALIST POLICIES / Almanya’nın Emperyalist Politikalarının Parçası Olarak Münih-İstanbul Sanat Sergileri (1909-18) 
 29. Bilecik Gülberk - Istanbul, Istanbul University 
  OTTOMAN HERITAGE IN BULGARIA TODAY / Günümüzde Bulgaristan’daki Osmanlı Mirası 
 30. Biliaeva Svitlana
  Fialko Olena
  Kiev, National Ukrainian Academy of Science, Institute of Archaeology 
  TURKISH ART HERITAGE IN UKRAINE: CERAMICS OF KUTAHYA / Ukrayna'da Türk Sanatı Mirası: Kütahya Seramikleri 
 31. Burlot Jacques 
  Waksman Yona 
  Lyon, Maison de l’Orient et de la Méditerranée 
  DEFINING THE DECORATION PRODUCTION TECHNOLOGY OF AN EARLY OTTOMAN POTTERY: THE CASE OF THE “MILETUS WARE” / Erken Osmanlı Seramik Bezeme-Üretim Teknolojisini Tanımlamak: "Milet İşi" Örneği 
 32. Can Özgür Ceren - Ankara, Independent artist
  CERAMIC MURALS FROM THE 1960S AND 1970S IN THE PUBLIC BUILDINGS IN ANKARA / Ankara’daki Kamusal Yapılarda 1960’lı Ve 1970’li Yıllara Tarihlenen Seramik Panolar 
 33. Colonas Vassilis - Thessaloniki, Thessaly University
  ORIENTALISM VS NATIONAL STYLE: ART AND ARCHITECTURE IN THESSALONIKI UNDER THE RULE OF THE YOUNG TURKS / Ulusal Üsluba karşı Orientalizm: Genç Türkler Yönetimindeki Selanik’te Sanat ve Mimarlık 
 34. Çakır Phillip Filiz - Toronto, Agha Khan Museum 
  BATTLE FLAIL – A DIFFERENTIATING FEATURE OF THE TURKS / Muharebede Kullanılan Zincirli Gürz – Türklere Özgü Bir Silah 
 35. Çetinkök Afşar İ. Meltem - Ankara, Hacettepe University
  TURKISH HANDICRAFT COLLECTION OF SAMI BEY AND HIS WIFE SIDIKA NEVİN IN THE CONTEXT OF HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE / Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunması Bağlamında Samı̇ Bey ve Eşi Sıdıka Nevin Hanım’ın Türk Eserlerı̇ Koleksiyonu 
 36. Çilingiroğlu Topçubaşı Mine 
  Oral Elif Özlem
  Gebze, Gebze Technical University 
  THE CONTRIBUTION OF THE FIRST GENERATION (1924-1963) OF WAQF ARCHITECTS TO ARCHITECTURAL PRESERVATION / Vakıflarda Onarım Yapan I. Kuşak (1924-1963) Mimarların Mimarı̇ Koruma Alanındaki Katkıları 
 37. Coşkuner Fatma  - Istanbul, Koç University
  ON THE THRESHOLD OF THE BLACK SEA: INTERSECTING DISCOURSES OF EMPIRE AND IDENTITY IN IVAN KONSTANTINOVICH AIVAZOVSKY’S PAINTINGS / Karadeniz'in Eşiğinde: Ivan Konstantinovich Ayvazovski’nin Resimlerinde Kesişen İmparatorluk ve Kimlik Söylemleri 
 38. Czerwonnaja Swietlana - Toruń, Nicolaus Copernicus University
  THE IMAGE OF THE TURKISH CITY IN THE SHAMAILS OF KAZAN TATARS AND IN THE MUHIRS OF LITHUANIAN TATARS: AN OUTSIDE PERSPECTIVE? / Kazan Tatarlarının Şamail'ları ve Litvanya Tatarlarının Muhir'lerinde Türk Kentinin Bir Görüntüsü: Başka Taraftan Bir Bakış̧? 
 39. Demir Abdulbari - Istanbul, Istanbul University Library of Rare Books 
  CONSERVING THE SHAH TAHMASP ALBUM / Şah Tahmasp Albümünün Konservasyonu 
 40. Demircan Aksoy Zeynep - Muğla, Sıtkı Koçman University 
  AN ILLUMINATED ILKHANID KORAN JUZ BELONGING TO THE WAQF OF YUSUF ZİYA PASHA IN KEBAN / Keban Yusuf Ziya Paşa Vakfına Ait Tezhipli Bir İlhanlı Kur’an-ı Kerim Cüzü 
 41. Demirsar Arlı Belgin
  Kaya Şennur
  Istanbul, Istanbul University 
  THE İZNİK TILE KILN EXCAVATIONS (2015-2018): AN EVALUATION OF TILE FINDS / İznik Çini Fırınları Kazısı Çini Buluntularının Değerlendirilmesi 2015-2018 
 42. Demirsar Arlı Belgin
  Grošelj Špela 
  Istanbul, Istanbul University ARCHITECT ANTONIO LASCIAC (ANTON LAŠČAK) IN THE OTTOMAN EMPIRE / Mimar Antonio Lasciac (Anton Laščak) Osmanlı İmparatorluğunda
 43. Dinu Niculina - Braila, Braila Museum
  ARCHAEOLOGICAL DISCOVERIES OF THE OTTOMAN PERIOD IN BRAILA / Osmanlı Dönemi Braila’sında Arkeolojik Keşifler
 44. Drozd Andrzej - Poznań, Adam Mickiewicz University
  OTTOMAN EMBLEM AND DEVOTIONAL FIGURES FOUND IN MANUSCRIPTS OF THE POLISH-LITHUANIAN TATARS / Polonya-Litvanyalı Tatarların El Yazmalarında Osmanlı Amblem ve Dini Motifleri   
 45. Ekim Zeynep E. - Istanbul, Medipol University
  THE CONSTRUCTION AND THE RESTORATION OF AYAZAĞA PAVILLIONS IN THE LIGHT OF NEW ARCHIVE DOCUMENTS / Arşiv Belgeleri̇ Işığında Ayazağa Kasırlarının İnşa ve Onarımlarına İlişkin Yeni Bilgiler
 46. Elemana Halil - Ankara, Hacı Bayram Veli University 
  AN EVALUATION OF DOCUMENTS RELATING TO THE CONSTRUCTION, REPAIR, AND FURNISHINGS OF THE YILDIZ PALACE IN THE PRIME MINISTRY OTTOMAN ARCHIVES / Başbakanlık Osmanlı Arşivindeki Yıldız Sarayı İnşaatı, Tamiratı ve Teşrifatı İle ilgili Belgelerin Değerlendirilmesi
 47. Erduman Çalış Deniz
  Ilgaz Nazan
  Berlin Museum für Islamische Kunst; Istanbul, Küçükçekmece Academy of Traditional Arts
  FROM HAMBURG TO EDİRNE. TWO İZNİK TILE PANELS AND THE SULTAN’S LOGE IN SELİMİYE MOSQUE / Hamburg’tan Edirne’ye. Selimiye Camii Hünkâr Mahfilindeki bir Çini Alınlık Üzerine İnceleme
 48. Erkmen Aslıhan - Istanbul, Istanbul Technical University
  CONTEMPORARY TURKISH PAINTINGS INSPIRED BY MANUSCRIPTS: THREE CASES / El Yazmalarından İlham Alan Çağdaş Türk Sanatçıları: Üç̧ Örnek
 49. Eroğlu İlbilge - Ankara, Hacettepe University
  ART AND CULTURE IN ANKARA: TÜRKİYE İŞ BANKASI / Ankara’da Kültür ve Sanat: Türkiye İş Bankası
 50. Ersoy Akın 
  Uçar Hasan
  Izmir, Dokuz Eylül University; Izmir, Ege University
  AN EVALUATION OF THE PRODUCTION OF A GROUP OF STONE PIPES FOUND IN THE EXCAVATION OF THE AGORA OF SMYRNA AND THEIR PLACE IN THE STUDY OF OTTOMAN PIPES / Smyrna Agorası Kazısı’nda Bulunmuş Bir Grup Taş Lülenin Üretimine Ve Osmanlı Lüleleri Arasındaki Yerine Yönelik Değerlendirme
 51. Ersoy Ahmet - Istanbul, Boğaziçi University
  “NETWORK OF CURIOSITY:” ABDÜLHAMID II’S VISUAL ARCHIVES / “Merak Şebekesi:” Sultan II. Abdülhamid’in Görsel Arşivleri
 52. Eryılmaz Fatma Sinem - Barcelona, Independent scholar
  WHERE GEOGRAPHY, MYTH, AND POLITICS MEET: AN INTERPRETATION OF THE TERRESTRIAL DISK OF THE OTTOMAN IMPERIAL SCROLL / Coğrafya, Efsane ve Siyasetin Buluştuğu Yer: Tomar-ı Hümayundaki Dünya Temsili Üzerine
 53. Farhad Massumeh - Washington D.C., Smithsonian Institution, Freer-Sackler Galleries
  CIRCULATING IMAGERY: OTTOMAN AND SAFAVID ALBUMS IN THE SEVENTEENTH AND EIGHTEENTH CENTURIES / Dolaşan İmgeler: 17. ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı ve Safevi Albümleri
 54. Farhat May - Kaslik, University of the Holy Spirit
  GREAT UMARI MOSQUE IN THE LATER OTTOMAN PERIOD / Geç Osmanlı Dönemi Umari Camisi
 55. Fellinger Gwenaëlle - Paris, Musée du Louvre
  INTERWOVEN HISTORIES: OTTOMAN BANNERS IN FRENCH COLLECTIONS / Birlikte Dokunan Tarihler: Fransız Koleksiyonlarındaki Osmanlı Sancakları
 56. Fındık Özkul Nurşen - Ankara, Hacı Bayram Veli University
  THE DIVERSITY OF DECORATING TECHNIQUES IN ARTUQID UNGLAZED CERAMICS / Artuklu Sırsız Seramiklerinin Bezeme Tekniklerindeki Çeşitlilik
 57. Gierlichs Joachim - Bonn, University of Bonn
  (KATHARINA OTTO-DORN AND HER VIEWS ON PERSIAN (SELJUK) ART IN ANATOLIA AND PERSIA / Katharina Otto Dorn ve Anadolu-İran Selçuklu Sanatı Üzerine Görüşleri
 58. Girardelli Paolo - Istanbul Boğaziçi University
  OTTOMAN ELEMENTS IN NON-MUSLIM ARCHITECTURE. AN OVERVIEW OF THE 19th - CENTURY EVIDENCE IN BEYOĞLU / Gayri Müslim Mimaride Osmanlı Ögeleri: 19. Yüzyıl Beyoğlu Örneklerine bir Bakış
 59. Gnepp Pınar - New York City,NY, New York University
  WOODEN MUQARNAS CAPITALS IN THE MOSQUES OF MEDIEVAL ANATOLIA / Orta Çağ’da Anadolu’nun Mukarnaslı Ahşap Sütun Başlıkları
 60. Gök Sevinc
  Koç Muhterem  
  Izmir, Ege University - Manisa Celal Bayar University
  FINDINGS ABOUT THE PRODUCTION PLACE OF A GROUP OF LATE PERIOD (18th-19th CENTURIES) OTTOMAN CERAMICS IN THE LIGHT OF ARCHAEOMETRIC ANALYSIS / Arkeometrik Analizler Işığında Bir Grup Geç̧ Dönem Osmanlı (18.-19. Yüzyıl) Seramiğinin Üretim Yerini Tespiti
 61. Göloğlu Sabiha - Berlin, Museum für Islamische Kunst
  ROYAL WOMEN, THE DALĀʾİL AL-KHAYRĀT, AND THE ENʿĀM-I ŞERİ̄F: PRIVATE OWNERSHIP AND ENDOWMENT OF PRAYER BOOKS / Saray Kadınları, Delāʾilü’l-Ḫayrāt ve Enʿām-ı Şerīf: Bireysel ve Vakfedilen Dua Kitapları
 62. Gümüş Müjde Dila - Istanbul, Istanbul University
  AN EARLY EXAMPLE OF SECOND CONSTITUTIONAL ERA MONUMENTS: THE PROJECT OF RAYMOND PÉRÉ / II. Meşrutiyet Dönemi Anıtlarına Erken Tarihli Bir Örnek: Raymond Péré'nin Projesi
 63. Güngören Ayşegül  - Izmir, Metropolitan Municipality
  FROM CRETE TO SÖKE, A POPULATION EXCHANGE STORY: THE AHMET HİLALİ UZBEK FAMILY COLLECTION / Girit’ten Söke’ye Bir Mübadele Öyküsü: Ahmet Hilali Uzbek Aile Koleksiyonu
 64. Gürkan-Anar Damla - Istanbul, Boğaziçi University
  SULTAN AHMED MOSQUE’S DECORATIVE PROGRAM AND FURNISHINGS / Sultan Ahmed Camii’nin Tezyinat ve Mefruşatı
 65. Hepworth Paul - Istanbul, Istanbul University Library of Rare Books
  THE SHAH TAHMASP ALBUM AND ITS POTENTIAL INFLUENCE ON OTTOMAN ALBUM-MAKERS / Şah Tahmasp Albümü ve Osmanlı Albüm Yapımcılarına Olası Etkisi
 66. Ionescu Stefano
  Boz Levent 
  Rome, Independent scholar; Ankara, Ministry of Culture and Tourism
  TRANSYLVANIAN RUGS AND THEIR RELATION TO ARCHITECTURE / Transilvanya Halıları ve İslam Mimarisi ile İlişkileri
 67. Islam Zohirul - Bangladesh, Center for Heritage Studies
  THE CONNECTIVITY OF TURKISH ART, ARCHITECTURE AND LANGUAGES IN BANGLADESH (PAST BENGAL): AN HISTORICAL AND ANALYTICAL STUDY DURING MEDIEVAL PERIOD / Bangladeş’te Türk Sanatı, Mimarisi ve Dilleri: Tarihsel ve Analitik Yaklaşım 
 68. İbrahimgil Ammar - Konya Necmettin Erbakan University
  EXAMPLES OF GRAVE CHAMBERED (CRYPT) TOMBS IN EARLY OTTOMAN SKOPJE: THE TOMBS OF PAŞA YİĞİT BEY AND İSHAK BEY / Üsküp’te Erken Osmanlı Dönemi̇ Mezar Odalı (Krı̇ptalı) Türbe Örnekleri̇: Pasa Yiğit ve İshak Bey Türbeleri̇
 69. İbrahimgil Mehmet Zeki - Ankara, Hacı Bayram Veli University
  CRETE, CHANIA SEYYİT SÜLEYMAN ŞEMSETTİN DEDE MEVLEVI HOUSE (MEVLEVİHANA) / Girit, Hanya Seyyit Süleyman Şemsettin Dede Mevlevihanesi
 70. İpek Selin - Istanbul, Topkapı Palace Museum
  DIPLOMATIC GIFTS TO OTTOMAN SULTANS: PORTRAITS OF MUGHAL SHAHS / Osmanlı Sultanlarına Diplomatik Bir Hediye: Babür Şahlarının Portreleri̇
 71. Jackson Cailah - Oxford, University of Oxford
  THE KARAMANIDS AND THEIR ILLUMINATED MANUSCRIPTS IN FOURTEENTH-CENTURY KONYA / 14. Yüzyıl Konya’sında Karamanoğulları ve Tezhipli El Yazmaları
 72. Jacotin Mireille - Marseille, Musée des civilisations et de la Méditerranée
  A RECENTLY CREATED COLLECTION FOR TURKISH ART FOR A NEW FRENCH NATIONAL PUBLIC MUSEUM, THE MUCEM (MARSEILLES, FRANCE) / Yeni Fransız Ulusal Müzesi MUCEM’de Yeni Oluşturulan Türk Sanatı Koleksiyonu 
 73. Kafescioğlu Çiğdem - Istanbul, Boğaziçi University
  CITY AND NATURE IN ISTANBUL’S WATERWAY MAPS IN THE EARLY MODERN ERA / İstanbul’un Erken Modern Dönem Su Yolu Haritalarında Şehir ve Doğa
 74. Karaaslan Muzaffer - Ankara, Hacettepe University
  FOLLOWING AN ECOLE IN THE OTTOMAN WALL PAINTINGS IN THE KOSOVO / Kosova’daki Osmanlı Duvar Resimlerinde Bir Ekolün Takibi
 75. Kavalcı Füsun - Ankara, Hacettepe University
  FROM 1980S TO PRESENT: THREE GENERATIONS OF AVANOS POTTERY PRODUCTION AND TRANSFORMATION / 1980’lerden Günümüze Avanos Çömlekçiliği: Üç̧ Kuşak Seramik Üretimi ve Değişimi 
 76. Kaya Mısra - Istanbul Koç University
  ARTISTIC CONTINUITY IN TRANSCULTURAL CONTEXTS: THE GREEK DANCE/ Kültürlerarası Bağlamlarda Sanatta Süreklilik: Rum Dansı
 77. Kazan Hilal - Istanbul, Istanbul University
  SOME WORKS OF WAQFS OF OTTOMAN PHILANTHROPIST WOMEN IN BALKANS: THE CASE OF GREECE / Hayır Sahibi Osmanlı Kadınlarının Balkanlardaki Vakıf Yapıları: Yunanistan Örneği
 78. Khan Shahbaz Nadhra - Lahore, Lahore University of Management Sciences LAHORE FORT PICTURE WALL: FANTASTICAL CREATURES IN MUGHAL, TURKISH AND PERSIAN IMAGINATIONS / Lahor Kalesi Resimli Duvarı: Babürlü, Türk ve Fars İmgeleminden Doğaüstü Yaratıklar
 79. Koshenova Gulbanu 
  Yerlan Zhiyenbayev
  Turkistan, Akhmet Yassawi University
  AN EXAMPLE OF MOSQUE ARCHITECTURE FROM KYZYLORDA REGION, KAZAKHSTAN: GANI BAY MOSQUE / Kazakistan, Kızılorda Bölgesinde Cami Mimarisi Örneği: Ganibay Camisi 
 80. Kut Naz Defne - Istanbul, Koç University
  ICONOGRAPHY OF A CATHOLIC VICTORY: THE BATTLE OF LEPANTO IN ITALIAN PAINTING / Bir Katolik Zafer İkonografisi: İtalyan Resminde İnebahtı Muharebesi
 81. Mahi Khalida - Aix-en-Provence, Independent scholar
  PROBLEMS OF IDENTIFICATION OF THE “MASTERS OF TABRIZ” / Tanımlanma Problemleri ile “Tebrizli Ustalar”
 82. Maury Charlotte - Paris, Musée du Louvre
  SOME INSCRIPTIONS IN NASTA’LIQ SCRIPT ON OTTOMAN DAMASCUS TILES AND THEIR HISTORICAL SIGNIFICANCE / Osmanlı Dönemi Şam Çinileri Üzerindeki Bazı Nesta’lik Kitabeler ve Tarihsel Önemleri
 83. Naza-Dönmez Emine - Istanbul, Istanbul University
  A NEW DISCOVERY IN AMASYA HARŞENA FORTRESS: YILDIRIM MOSQUE / Amasya Harşena Kalesı̇’nde Yeni bir Bulgu: Yıldırım Camı̇ı̇
 84. O'Kane Bernard  - Cairo, American University in Cairo
  PLACEMENT, DESIGN AND CONTENT: EARLY OTTOMAN FOUNDATION INSCRIPTIONS / Yerleştirme, Tasarım ve İçerik: Erken Osmanlı İnşa Kitabeleri
 85. Ohta Alison - London, Royal Asiatic Society
  ANOTHER SMALL PIECE IN THE PUZZLE: USING TOOLED IMPRESSIONS ON OTTOMAN AND MAMLUK BINDINGS OF THE 14th and 15th CENTURIES AS A MEANS OF ESTABLISHING DATING AND PROVENANCE / Bulmacada Yeni bir Parça: 14-15. Yüzyıllarda Osmanlı ve Memluk Ciltlerinde Aletle Yapılmış Baskıların Tarih ve Yapım Yeri Tespiti Amacıyla Kullanılması
 86. Oral Bülent - Karabük, Karabük University
  REFORMIST APPROACHES IN MOSQUE ARCHITECTURE IN RELATION TO ARTIST-ARCHITECT IDENTITY / Sanatçı Mimar Kimliği Bağlamında Camı̇ Mimarisinde Yenilikçi Yaklaşımlar
 87. Öksüz Aysun A. 
  Küçük Karakaş Bahar 
  Seymen Gizem
  Trabzon, Karadeniz Technical University
  THE INSTRUMENTALIZATION OF ARCHITECTURE IN THE EARLY REPUBLICAN PERIOD HISTORIOGRAPHY: THE CASE OF THE JOURNAL OF ILLUSTRATED HISTORY OF TURKISH LITERATURE / Erken Cumhuriyet Dönemi̇ Tarih Yazımlarında Mimarlığın Araçsallaştırılma Biçimleri: Resimli Türk Edebiyatı Tarihi Dergisi Örneği
 88. Özaltın Zeynep - Istanbul, Marmara University
  SUUT KEMAL YETKİN AND ART CRITICISM: WRITING ON ART AND INSTITUTIONALISATION OF THE CULTURE OF ART CRITICISM 1950-1980 / Suut Kemal Yetkin ve Sanat Eleştirisi: Sanat Üzerine Yazmak ve Eleştiri Kültürünün Kurumsallaşması 1950-1980
 89. Özsu Arda C. - Ankara, Hacettepe University
  THE PORTRAIT OF ŞEKER AHMED ALİ PASHA IN THE NATIONAL ART GALLERY COLLECTION IN GREECE AND SIMEON SAVVIDIS, AN ARTIST OF ANATOLIAN ORIGIN / Yunanistan Ulusal Sanat Galerisi Koleksiyonu’nda Yer Alan Şeker Ahmed Ali Paşa Portresi ve Anadolu Kökenli Ressamı Simeon Savvidis
 90. Parladır Şebnem - İzmir, Katip Çelebi University
  AN ILLUSTRATED MECMUA FROM A SUFI'S BOOK TREASURE / Bir Sufi’nin Kitap Hazinesinden Tasvirli Bir Mecmua
 91. Perinçek Karavit Kiraz - Istanbul, Boğaziçi University
  WHERE DID PIERRE BONNARD MEET MEHMET SIYAH KALEM? / Pierre Bonnard Mehmet Siyah Kalem’e Nerede Rastladı?
 92. Pfeiffer Taş Şule - Ankara, Atılım University
  THE TURKISH IMAGE IN THE ERA OF MARIA THERESIA: ART, POLITICS, PROPAGANDA / Maria Theresia Döneminde Türk İmgesi: Sanat, Politika, Propaganda
 93. Pittui Ilenia - Venice, Ca’Foscari University
  PAOLO GIOVIO AND THE REPRESENTATION OF THE TURKISH POWER: SOME CASE STUDIES / Paolo Giovio ve Türk Kudretinin Temsili: Bazı Örneklemeler
 94. Radway Robyn - Budapest, Central European University
  ALBUM NETWORKS FROM THE GERMAN HOUSE IN CONSTANTINOPLE: CIRCULATING PAPERS, IMAGES, AND ARTISTS FROM 1568-1593 / İstanbul’daki Alman Evi’nden Albüm Şebekeleri: 1568-1593 Yıllarında Dolaşımda Olan Kâğıtlar, Tasvirler ve Sanatkârlar
 95. Redford Scott - London, School of Oriental and African Studies
  SELJUK CANDLESTICKS AND THEIR ESOTERIC WRITING / Selçuklu Şamdanları ve Gizemli Yazıları
 96. Rendlova Kristyna - Oxford, University of Oxford
  THE TOPKAPI PALACE PORTRAYED IN THE 16th-CENTURY OTTOMAN ILLUSTRATED MANUSCRIPTS: BETWEEN IMPERIAL IDEOLOGY AND PICTORIAL AND ARCHITECTURAL MODELS / 16. Yüzyıl Osmanlı El Yazmalarında Topkapı Sarayı Tasvirleri: İmparatorluk İdeolojisi ve Görsel - Mimari Modelleri
 97. Rettig Simon - Washington D.C., Smithsonian Institution, Freer-Sackler Galleries
  ANNOUNCING OTTOMAN VICTORY: AN EARLY SIXTEENTH-CENTURY COPY OF SURA AL-FATH SENT FROM ISTANBUL TO CAIRO / Osmanlı Zaferinin İlanı: Fetih Suresinin Istanbul’dan Kahire’ye yollanan bir Erken 16. Yüzyıl Nüshası
 98. Rüstem Ünver - Baltimore, MD, Johns Hopkins University
  MODERN MODERN MAKEOVERS: LATE OTTOMAN COSTUME ALBUMS AND THEIR LEGACIES / Modayla Modernleşme: Geç̧ Dönem Osmanlı Kıyafet Albümleri ve Mirasları
 99. Saraç Elif - Ankara, Hacı Bayram Veli University
  WATERMARKS IN THE MANUSCRIPTS OF THE ANKARA ETHNOGRAPHY MUSEUM COLLECTION / Ankara Etnografya Müzesi̇ Koleksiyonunda Yer Alan El Yazmalarında Bulunan Filigranlar ve Düşündürdükleri
 100. Serim Mehtap - Istanbul, Independent scholar
  THOMAS ALLOM’S ISTANBUL AND CHINA ENGRAVINGS: A HOMOGENIZED IMAGE OF TWO BAROQUE WORLDS / Thomas Allom’un Çin ve İstanbul Gravürleri: İki Barok Dünyanın Aynılaşan Görüntüsü
 101. Simavi Zeynep - İstanbul, American Research Institute in Turkey 
  EXHIBITING OTTOMAN ART IN THE U.S. CAPITAL: CONTEXTUALIZING THE AGE OF SULTAN SULEYMAN THE MAGNIFICENT / Amerika’nın Başkentinde Osmanlı Sanatını Sergilemek: Muhteşem Süleyman Dönemi Sergisi
 102. Singh Saarthak - New York City,NY, New York University
  A TALISMANIC TUNIC WITH IMAGES OF MECCA AND MEDINA / Mekke ve Medine Tasvirli bir Tılsımlı Gömlek
 103. Stănică Aurel-Daniel - Tulcea, Eco-Museum Research Institute Tulcea
  GEOSPATIAL INTEGRATED SYSTEM (GIS) FOR LOCATION AND PROTECTION OF THE ARCHAEOLOGICAL SITES FROM OTTOMAN DOBROGEA (DOBRUDJA) / Osmanlı Dobruca’sının Arkeolojik Sit Alanlarının GIS Sistemiyle Tespit ve Korunması
 104. Say Simin - Ankara, Ankara University
  TRACES OF NAMIK İSMAİL IN ANKARA’S CHILD PROTECTION ORGANIZATION / Ankara Çocuk Esirgeme Kurumu’nda Namık İsmail’in İzleri
 105. Şeker Fırat - Bamberg, Otto-Friedrich University
  SİNAN’S OTHER PATRONS/Sinan'ın diğer patronları 
 106. Şen Müge - Ankara, Ankara University
  ŞEHZÂDE MEHMED TOMB TILES IN THE LIGHT OF CURRENT INFORMATION / Güncel Bilgiler Işığında Şehzâde Mehmed Türbesi Çinileri
 107. Taner Melis - Istanbul, Özyeğin University
  IMAGES OF THE EDGE / Sınırdaki(nin) Resmi
 108. Teslenko Iryna
  Aliadinova Dilyara
  Kiev, National Ukrainian Academy of Science, Institute of Archaeology
  GLAZED CERAMICS TABLEWARE IN THE EARLY OTTOMAN CRIMEA / Kırım’da Erken Osmanlı Dönemi Sırlı Seramikleri
 109. Tezcan Kaya Gülsen - Sakarya, Sakarya University
  AN OTTOMAN YILDIZNÂME: MACMA’AL-FALAKIYÂT AND ITS ILLUSTRATIONS / Bir Osmanlı Yıldıznâme’si: Macma’al-Falakiyât ve Resimleri
 110. Tükel-Yavuz Ayşıl - Ankara, Middle East Technical University
  A SELJUK CARAVANSARAY ON THE SAMSUN-AMASYA ROAD: ÇAKALLI HAN / Samsun-Amasya Arasındaki Selçuklu Hanı: Çakallı Han
 111. Türker Deniz - Cambridge, University of Cambridge
  ABDÜLLATİF SUBHİ PAŞA’S CABINET OF COINS: OTTOMAN BIBLIOPHILIA, HISTORY, AND EGYPT / Abdüllatif Subhi Paşa’nın Meskukat Takımları: Osmanlılarda Kitapseverlik, Tarih ve Mısır
 112. Tütüncü Mehmet - Haarlem, SOTA Research Center for Turkish and Arabic World
  SOME UNPUBLISHED OTTOMAN OBJECTS OF ART FROM THE HOLY MOSQUES OF MECCA AND MEDINA / Mekke ve Medine’de Yayınlanmamış̧ Bazı Osmanlı Sanat Eserleri
 113. Uluç Lale 
  Keskiner Bora
  Istanbul,Independent scholars
  FROM SCROLLS TO ALBUMS AND THE BIRTH OF THE QIT’A IN OTTOMAN CALLIGRAPHY / Rulolardan Albümlere Hat Kıt’aları ve Osmanlı Hat Sanatında Kıt’anın Doğumu
 114. Sinanlar-Uslu Seza 
  Bozis Sula
  Istanbul, Yıldız Technical University; Istanbul, Independent scholar
  IVI STANGALI (1922-1999): THE LOST MEMBER OF THE ONLAR GROUP / İvi Stangali (1922-1999): Onlar Grubunun Kayıp Üyesi
 115. Vasilyeva Daria - St. Petersburg, The State Hermitage Museum
  OTTOMAN COSTUME BOOKS FROM THE COLLECTION OF FRANZ TAESCHNER IN THE STATE HERMITAGE MUSEUM / Hermitage Devlet Müzesi, Franz Taeschner Koleksiyonundan Osmanlı Kıyafet Albümleri
 116. Vasilyeva Olga - St. Petersburg, National Library of Russia
  TURKISH MANUSCRIPTS IN THE NATIONAL LIBRARY OF RUSSIA AND PROFESSOR VASILIY SMIRNOV / Vasiliy Smirnov ve Rusya Milli Kütüphanesindeki Türkçe El Yazmaları
 117. Verderame Nicola - Berlin, Graduate School Muslim Cultures and Societies
  MONUMENTALITY AND INFRASTRUCTURE: A HAMIDIAN FOUNTAIN IN OTTOMAN ANKARA / Anıtsallık ve Altyapı: Osmanlı Ankara’sında Hamidiye Çeşmesi
 118. Yaman Bahattin 
  Kayhan Emine
  Isparta, Süleyman Demirel University; Isparta, University of Applied Sciences
  THE TRADITION OF OTTOMAN MAP-IMAGES AND ITS APPLICATION TODAY: THE CASE OF ISPARTA / Osmanlı Harita Resim Geleneği ve Günümüzde Isparta Örneğinde Uygulanması
 119. Yavuz Velipaşaoğlu Didem - İzmir, University of Economics
  THE DRAWING STUDIO OF HEREKE: AN ARTISTIC NICHE (1842-1914) / Hereke'nin Çizim Atölyesi: Sanatsal Bir Yaşam Alanı (1842-1914)
 120. Yıldız Fatma - Berlin, Independent scholar
  SIMULTANEOUS RISE OF CERAMIC ART IN VALENCIA AND İZNİK: EFFECTS OF MEDITERRANEAN TRADE RELATIONS ON CERAMIC EXPORTS / Valencia ve İznik Seramik Sanatının Eş Zamanlı Yükselişi: Akdeniz Ticaret İlişkilerinin Seramik İhracatına Etkileri
 121. Yıldız Özlem - Istanbul, Koç University
  TEXT AND IMAGE IN THE DIVAN OF BAKİ: AN ILLUSTRATED MANUSCRIPT FROM THE SEVENTEENTH CENTURY (BRITISH LIBRARY, ADD. 7922) / Baki Divanı’nda Metin ve Tasvir: On Yedinci Yüzyıldan Minyatürlü Bir El Yazması (British Library, Add. 7922)
 122. Yılmaz Gülgün - Edirne, Trakya University
  A COMPARISON OF 250 YEARS: TURKISH CULTURAL HISTORY IN THE WORKS OF MOLTKE AND BUSBECQ / 250 Yıllık bir Karşılaştırma: Busbecq ve Moltke’nin Anlatımlarına Göre Türk Maddi Kültür Tarihine Bakış
 123. Yoltar-Yıldırım Ayşin - New York City, NY, Brooklyn Museum
  BETWEEN EUROPE, AMERICA, AND TURKEY: RUDOLF MEYER RIEFSTAHL AND HIS RELATIONS WITH MEHMET AĞA-OĞLU AND BERNARD BERENSON / Rudolf Meyer Riefstahl ile Mehmet Ağa-Oğlu ve Bernard Berenson Arasında Avrupa, Amerika ve Türkiye’ye Yayılan İlişkiler Zinciri
Adres

Beytepe Mahallesi, Hacettepe Üniversitesi, Beytepe Yerleşkesi, Çankaya/Ankara

İletişim

Email: icta16@hacettepe.edu.tr 
Phone: +90 312 297 82 75